Info voor verwijzers

De Maasdorppsychologen bieden Generalistische Basis GGZ  (ofwel GB GGZ) en binnen psychologenpraktijk Vissers specialistische GGZ (ofwel SGGZ).

 

De huisarts bepaalt, eventueel in overleg met de POH-GGZ of cliënten worden verwezen naar de GB GGZ of SGGZ.

 

Huisartsen kunnen cliënten met een - vermoeden van een - DSM-stoornis naar de Generalistische Basis GGZ verwijzen voor behandeling. Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis wordt de behandeling afgesloten (en terug verwezen naar de huisarts).

 

Zorg die niet behoort tot het verzekerd pakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw): (niet volledig): werkgerelateerde problematiek (burn-out), aanpassingsstoornissen, enkelvoudige fobieën, identiteits- en levensfaseproblematiek, slaapproblemen, partner-relatietherapie en onderwijskundige problematiek. Voor deze problemen geldt dat de cliënt de consulten zelf zal moeten betalen ("onverzekerde zorg product").


Er is vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. De behandeling in de GGZ bestaat uit verschillende onderdelen. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die de cliënt gekregen heeft. Welke prestaties kunnen er op de rekening staan? Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting, waar de praktijken van de Maasdorp Psychologen onder vallen, zijn er verschillende zorgprestaties mogelijk:


Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt de behandelaar wat er met de cliënt aan de hand is, welke problematiek er bij de cliënt speelt (intake).

Consult behandeling: bij behandeling gaat de cliënt met de behandelaar in gesprek met als doel deproblematiek hanteerbaar te maken.

Intercollegiaal overleg: als de behandelaar het voor de behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega.

Reistijd: als de behandelaar naar de cliënt toe moet komen.

Groepsconsulten: als de cliënt groepstherapie doet.


De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan de cliënt of de zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg betaald wordt. Er zijn standaard tarieven voor verschillende beroepsgroepen, de duur van het consult, alsook voor verschillende soorten consulten. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol. De indirecte tijd wordt niet meer apart genoteerd. Er is in de tarieven een soort gemiddelde ‘administratie-tijd’ meegenomen.


Afhankelijk van of de betreffende behandelaar een contract heeft met de zorgverzekeraar van de cliënt, wordt de zorg volledig of gedeeltelijk vergoed. Informatie hierover is te vinden op de websites van de individuele praktijken of kunnen cliënten zelf navragen bij hun zorgverzekeraar.

De psychologische hulp valt bij personen vanaf 18 jaar onder het eigen risico, welke per kalenderjaar wordt verrekend.

 

Voorwaarden voor de verwijsbrief (om vergoeding vanuit de basisverzekering te krijgen):

-Een verwijzing gespecificeerd:  Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of Specialistische GGZ (GGZ) .

-In de verwijsbrief dient te staan dat er sprake is van - een vermoeden van - een door u benoemde DSM-stoornis.

-De datum op de verwijsbrief dient te liggen vóór het eerste psychologisch consult.

-De verwijsbrief is ondertekend door de huisarts, met vermelding van  de AGB-code van de huisarts.

 

Zorgverzekeraars stellen verschillende eisen en hanteren verschillende regels wat voor verwarring en vele vragen zorgt. Mede hierom blijven we elkaar als Maasdorppsychologen ontmoeten om informatie uit te wisselen, krachten te bundelen en belangen van cliënten te behartigen.


Vanuit onze groep participeren we in overleg- en samenwerkingsstructuren en worden o.a. knelpunten en klachten rondom het  zorgstelsel besproken met zorgverzekeraars en beroepsverenigingen en werken we aan verbetering van de organisatie van de zorg.

Jeugdzorg

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar kunnen voor Basis GGZ (Claudia van den Berg) en tevens voor Specialistische GGZ (Constance Vissers) verwezen worden. Vanaf 2015 valt de verantwoording van de kosten van de GGZ kinderen en jeugd onder de gemeente. Beide praktijken hebben een contract met de gemeenten in Noord-Oost Noord-Brabant, wat betekent dat de behandeling volledig vergoed wordt. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is er een verwijzing van de (huis)arts of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodig.

Verwijsbrief

Gezien de vele eisen die de zorgverzekeraar en NZA stellen aan verwijsbrieven, hebben we een standaard-verwijsbrief opgesteld die het wellicht gemakkelijker en eenduidiger maakt om mee te werken.

unsplash